fbpx
Selecteer een pagina

 

Tuchtrecht

 

Sport is leuk om te doen en levert prachtige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen kunnen soms ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. In de sport vinden er soms incidenten plaats die gebundeld kunnen worden onder het kopje ‘ongewenst gedrag’ variërend van onsportief gedrag van sporters, coaches die het slechte voorbeeld geven, ouders die zich met de scheidsrechter bemoeien tot ernstiger vormen van grensoverschrijdend gedrag.

De NTTB biedt via het Tuchtrecht mogelijkheden ongewenst en grensoverschrijdend gedrag  van leden aan te pakken. In het Tuchtreglement staat vermeld hoe en bij wie ongewenst gedrag of andere overtredingen van NTTB-regels en afspraken kan worden gemeld. Dat is mogelijk als er sprake is van strafbare feiten of overtredingen van de Statuten en reglementen van de NTTB en bij overtreding van besluiten van het Bondsbestuur, de Bondsraad of NTTB-functionarissen. Maar ook gedragingen die volgens het Nederlands recht strafbaar zijn of die de NTTB of zijn leden en verenigingen kunnen benadelen. Overtredingen kunnen door de Tuchtcommissie worden bestraft. Op https://www.nttb.nl/over-nttb/algemene-informatie/reglementen/ vind je de NTTB-reglementen.

Overtredingen op het gebied van matchfixing kunnen ook worden aangegeven bij de Tuchtcommissie. Uitzondering hierop zijn dopingzaken, uitsluitend daarvoor voert het Instituut Sportrechtspraak (ISR) het tuchtrecht van de NTTB uit op basis van het Nationaal Dopingreglement. Een overtreding van het Nationaal Dopingreglement moet worden gemeld bij de Dopingautoriteit.

Bij seksuele intimidatie, een zeer ingrijpende vorm van ongewenst gedrag, gelden een paar speciale regels. Hiervoor is een apart reglement gemaakt: Reglement Seksuele Intimidatie. Overtredingen in relatie tot seksueel misbruik moeten worden aangegeven bij de Tuchtcommissie. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NTTB.

Hoe doe ik aangifte?
Een aangifte kan worden gedaan bij de Tuchtcommissie en kan gestuurd worden aan het secretariaat, tuc@tafeltennis.nl. De aangifte moet gedaan worden middels een ondertekende brief waarin de situatie nauwkeurig wordt beschreven. Ook moet specifiek aangeven worden tegen welke persoon in welke functie je aangifte doet. De aangifte moet zo spoedig mogelijk ter kennis van de Tuchtcommissie, doch in ieder geval binnen 4 weken nadat de handeling en/of de overtreding is geconstateerd dan wel voor het eerst ter kennis is gekomen van de aangever (uitzondering Seksuele Intimidatie). Daarbij graag zoveel informatie doorgeven, ook de namen van eventuele getuigen.

Uitvoering Tuchtrecht
Voor de uitvoering van rechtspraak op basis van het Tuchtreglement zorgt de Tuchtcommissie. Tegen uitspraken van de Tuchtcommissie kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep. Zie voor de actuele samenstelling van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep: Landelijke Commissies – NTTB.

Het secretariaat van de Tuchtcommissie is per e-mail te bereiken via tuc@tafeltennis.nl en telefonisch via 06-51483663. Het secretariaat van de Commissie van Beroep is bereikbaar via cvb@tafeltennis.nl.

 

Tuchtzaken

2023:
TUC 2023-001
TUC 2023-002
TUC 2023-003 en TUC 2023-004
TUC 2023-005
TUC 2023-006

2022: 
TUC 2022-001
TUC 2022-002
TUC 2022-003

2021:
TUC 2021-001
TUC 2021-001 vervolg
TUC 2021-001 uitspraak CvB

2020:
TUC 2020-001

2019:
TUC 2019-001
TUC 2019-002

 

Arbitragezaken

2023:
CvA 2023-001
CvA 2023-002

2020: nog geen gepubliceerde zaken

2019:

CvA 19-001 

Uitspraak

CvA 2019-02

 


 
Relevante links

Reglementspagina