fbpx
Selecteer een pagina

 

Hoeveel bedraagt de bondscontributie in 2024?

2024 Facturatie per kwartaal**
Contributie niet-competitiegerechtigde leden* €22,50 p/j 4x €5,63
Contributie competitiegerechtigde leden €84,50 p/j 2x €5,63;
2x €36,63 (31,00+5,63)
Contributie competitiegerechtigde jeugdleden (O19) €63,50 p/j 2x € 5,63;
2x €26,13 (20,50+5,63)
Contributie persoonlijk lidmaatschap*** €55,00 p/j 4x €13,75

De tarieven zijn geïndexeerd o.b.v. het CPI met 10% en conform besluit van de Bondsraad afgerond op 50 cent op jaarbasis.

*Voorheen ook wel aangeduid als basiscontributie
**Ben je (een deel van) het kwartaal lid, dan ben je voor het hele kwartaal contributie verschuldigd.
***Klik hier voor het aanmeldformulier voor het persoonlijk lidmaatschap


 

 

Contributie toegelicht

 

De inkomsten van een vereniging, en ook de NTTB, bestaan voor een belangrijk deel uit ledenbijdragen. De gelden die leden aan de vereniging betalen vallen uiteen in twee soorten:

  1. Bijdragen voor producten en diensten: bijdragen waar een directe tegenprestatie van de bond voor een individueel lid of vereniging tegenover staat. Denk hierbij aan inschrijfgelden voor evenementen, opleidingen of wedstrijdboekjes.
  2. Contributie: het periodiek door een lid van een vereniging bij te dragen bedrag aan de vereniging voor het behouden van zijn of haar lidmaatschap. Vanuit de contributies worden meer algemene kosten van een vereniging gedragen door de leden. Dit betreft zaken waar géén individuele tegenprestatie tegenover staat. Denk hierbij aan de administratie, onderhoud reglementen, vertegenwoordiging bij nationale en internationale organisaties maar ook de doorontwikkeling van opleidingen en de infrastructuur van wedstrijdaanbod en competities.

Over deze laatste gaan we het hier iets uitgebreider hebben. De regels m.b.t. de contributie van de NTTB hebben haar leden vastgelegd in de Statuten en het Algemeen Reglement. De Statuten bepalen allereerst wat we precies verstaan onder ‘leden’:

Vervolgens stellen de Statuten m.b.t. de contributies:

Een nadere uitwerking volgt in het Algemeen Reglement, dat stelt:

De NTTB kent (reglementair) vier contributietarieven. Eén voor leden die competitiegerechtigd zijn en één voor leden die niet-competitiegerechtigd zijn. Beide varianten in een jeugd- en seniorentarief. (Daarbij is het bedrag voor niet-competitiegerechtigde seniorleden en jeugdleden nu aan elkaar gelijk.)

Het onderscheid voor niet-competitiegerechtigde leden en competitiegerechtigde leden kent zijn oorsprong in het feit dat een competitiegerechtigd lid in de regel op meer van de algemene faciliteiten van de NTTB een beroep zal doen. Beide zijn echter algemene bijdragen waar géén individuele tegenprestatie tegenover staat.

Gevisualiseerd

In ons administratiesysteem (NAS) staan leden standaard als niet-competitiegerechtigd geregistreerd. Verenigingen kunnen leden middels een vinkje als competitiegerechtigd registreren. Alle leden betalen in ieder geval het contributietarief voor niet-competitiegerechtigde leden. Dat is in de praktijk vaak de ‘basiscontributie’ genoemd. Het tarief voor competitiegerechtigde leden is dus niet een ‘basis’ plus een ‘toeslag’ voor competitiedeelname, al is het in de praktijk wel vaak zo genoemd.

 


 

Relevante links

Incassomachtiging
Coulanceregeling afdracht bondscontributie bij meerdere verenigingslidmaatschappen 2024
Formulier Coulanceregeling afdracht bondscontributie bij meerdere verenigingslidmaatschappen