fbpx
Selecteer een pagina

Vacature: Bestuursleden Tafeltennisbond afdeling Noord (m/v)

De afdeling Noord van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is per direct op zoek naar bestuursleden. Als bestuurslid van één van de acht afdelingen vorm je samen met andere bestuursleden het ‘dagelijks bestuur’ dat het landelijke beleid vertaalt naar de tafeltennis-activiteiten in Drenthe, Friesland en Groningen. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een jaarplan, dat elke jaar door de afdeling wordt voorgelegd aan het Hoofdbestuur en uiteindelijk wordt vastgesteld door de Bondsraad van de NTTB.

Organisatie: op orde
Nieuwe bestuursleden zullen samenwerken met diverse kaderleden en commissies binnen de afdeling. De commissies zijn goed bezet met kundige kaderleden. De organisatie van de competities in is prima handen van de competitiecommissie. De ledenwerving gericht op jeugd wordt creatief geïnitieerd door het alom geprezen Table Stars Promotieteam. De sociale media worden voorzien van enthousiaste en informatieve berichten over het wel en wee van de afdeling. Last but not least kunnen we trots zijn op de wijze waarop talentvolle spelers worden begeleid. Het bestuur wordt ondersteund door de afdelingsondersteuner, die in dienst is van de NTTB. De financiële administratie wordt gevoerd door medewerkers van het bondsbureau.

Komende jaren: interessant
De komende periode is uitdagend. Het activiteitenplan, dat voor 2021 geschreven wordt, staat in het teken van het werven van 250 nieuwe jeugdleden. Daarnaast zal een wijziging van het topsportbeleid van de NTTB voor een nieuwe impuls voor talentontwikkeling in de regio zorgen door het opzetten van meerdere Regionaal Talenten Netwerken. Ook in de bestuurlijke organisatie staan er mogelijk veranderingen op stapel. Het is van belang dat het bestuur de belangen van de clubs van de afdeling Noord goed weet te behartigen.

Wat is de tijdsinvestering?
Uiteraard geldt voor elke vrijwilligersfunctie dat er veel tijd in gestoken kan worden. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Gelet op de bestaande organisatie in de afdeling Noord is een structurele tijdsbesteding van gemiddeld vier  uur per week te verwachten. Het bestuur van de afdeling komt één keer per maand bijeen. Het afdelingsreglement schrijft voor dat er jaarlijks minimaal één Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd.

Wie ben jij?
Een vrijwilliger met hart voor sport. Een bestuurder die zich herkent in de huidige ontwikkelingen binnen de tafeltennissport. Je bent bereid kennis te nemen van en uitvoering te geven aan het landelijk vastgestelde beleid zoals dit is vertaald in het activiteitenplan. Besturen en organiseren in teamverband is jou op het lijf geschreven. Je wilt slagvaardig leidinggeven aan de bestaande organisatie van de afdeling. Je wilt graag meedenken over de ontwikkeling van de tafeltennissport en weet daarin de belangen van de afdeling en clubs te wegen en behartigen.

Wat hebben wij te bieden?
Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin jij je persoonlijk kunt ontwikkelen en een bijdrage kunt leveren aan de sport, in het bijzonder tafeltennis. Je krijgt volop kansen om invulling te geven aan bestuurlijke en organisatorische ambities. In overeenstemming met het declaratiebesluit van de NTTB worden kosten vergoed.

Interesse?
Hebben wij met het voornoemde jouw interesse gewekt, dan komen wij graag met jou in contact. Neem contact op met Peter Hanning, Hoofdbestuurslid van de NTTB (waarnemer Noord) via hanning@tafeltennis.nl of bel 06-10612773. Dan maken we een afspraak. Wie weet maak jij deel uit van het nieuw te vormen bestuur!

Vacature: Vertrouwenscontactpersoon

Sport is leuk om te doen en levert prachtige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen kunnen soms ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.

In de sport vinden er soms incidenten plaats die gebundeld kunnen worden onder het kopje ‘ongewenst gedrag’. Variërend van onsportief gedrag van sporters, coaches die het slechte voorbeeld geven, ouders die zich met de scheidsrechter bemoeien tot echte excessen.

De belangrijkste regels over de aanpak van ‘ongewenst gedrag’ staan in het Tuchtreglement. Daarin staat hoe en bij wie ongewenst gedrag of andere overtredingen van NTTB-regels en afspraken kan worden gemeld.

Bij seksueel misbruik, een zeer ingrijpende vorm van ongewenst gedrag, gelden een paar speciale regels. Hiervoor is een apart reglement gemaakt en gelden gedragsregels die wij op onze website hebben geplaatst.

Wij bieden ook contact aan met een vertrouwenscontactpersoon van de NTTB. Overtredingen in relatie tot seksueel misbruik kunnen net als alle andere overtredingen worden aangegeven bij de Tuchtcommissie.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe vertrouwenscontactpersoon (vrijwilligersfunctie) die zich wil inspannen om als vertrouwelijk aanspreekpunt beschikbaar te zijn voor onze leden. Expertise, opleiding en ervaring in een eerdere functie of vergelijkbaar werkgebied is een voorwaarde.

In de (online) bijlage vind je meer informatie over het functieprofiel. De kandidaat heeft de opleiding vertrouwenscontactpersoon gevolgd, of is bereid deze te volgen. De te maken onkosten worden vergoed.

Indien je belangstelling hebt voor deze functie, of vragen hebt neem dan contact op met Antoinette de via jong@tafeltennis.nl. 

 

Vacature: Functiezetels Bondsraad

De Bondsraad van de Nederlandse Tafeltennisbond kent acht leden op zogenoemde functiezetels, naast de twee zetels die per afdeling worden gekozen (16). Binnen de acht functiezetels zijn vier vacatures.

Vacante functiezetels

Financiën

Organisatie

Functiezetel gericht op:
– beoordeling beleid t.a.v. bondsstructuur
– beoordeling beleid werving en selectie HB en Bondsbureau
– beoordeling beleid inzake samenwerking andere sport(organisaties) en overheid
– beoordeling beleid interne communicatie (afdelingen)
Functie indicatie: bestuurder, directeur, bedrijfskundige, bestuurskundige.

Kandidaatstelling

Kandidaatstelling kan op persoonlijke titel geschieden, of via het bestuur van de afdelingen lopen wanneer een afdelingsbestuur leden uit haar afdeling voordraagt. De kandidaat meldt zich aan middels het aanmeldingsformulier bij de Directeur Tafeltennis. Een kandidaat moet lid zijn van de Tafeltennisbond of direct na verkiezing lid worden.

Het aanmeldformulier kan bij de Directeur worden opgevraagd, de beoordeling volgt later door het College van Voorzitters (8 afdelingsvoorzitters). Vervolgens wordt de kandidaat voorgedragen voor de volgende Bondsraadvergadering en door de Bondsraad benoemd. De benoeming is voor maximaal 3 jaar, dan volgt een mogelijke herbenoeming. De maximale zittingsduur in de Bondsraad is 9 jaar.

Informatie
Voor nadere informatie over de functiezetels kun je contact opnemen met Directeur NTTB Achim Sialino: 06 1640 9655 of sialino@tafeltennis.nl.