fbpx
Selecteer een pagina

Wat is het landelijk steunfonds?
Het fonds is in 1991 opgericht. Het fonds is bedoeld om verenigingen financieel te ondersteunen in bijzondere situaties. Het geld om dit doel te verwezenlijken is destijds bijeen gebracht door de toenmalige afdelingen van de NTTB. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van een geldlening van maximaal € 10.000,= en aflossing in een periode van maximaal 10 jaar. Over de lening wordt een lage rentevergoeding geheven. Deze is op dit moment 1% per jaar voor nieuwe leningen.

Geen subsidie of schenkingen
Er worden door het Landelijk Steunfonds alléén leningen verstrekt. Dus geen subsidies, schenkingen of dergelijke. Hierdoor blijft het kapitaal van het fonds in stand en kunnen steeds weer nieuwe projecten worden ondersteund.

Waarvoor worden de middelen gebruikt?
Vanuit het Landelijk Steunfonds kunnen verenigingen en eventueel rechtspersonen financiële ondersteuning krijgen voor bijvoorbeeld:

 • Het (ver-)bouwen, inrichten of verbeteren van de eigen accommodatie (ook initiële kosten voor ontwerpkosten zoals bouwtekeningen, architectkosten e.d.);
 • Investeringen in duurzame maatregelen om energie te besparen;
 • Het inrichten of verbeteren van een gehuurde accommodatie;
 • De oprichtings- en aanloopkosten van een nieuwe vereniging;
 • De aanschaf van tafeltennismaterialen en apparatuur.

Commerciële projecten of projecten die niet ten gunste van de tafeltennissport komen, worden niet door het Landelijk Steunfonds ondersteund. In de meeste gevallen waarin tot dusver leningen zijn verstrekt, betrof het investeringen in accommodaties. Vaak kregen verenigingen, juist door deze ‘eigen’ ondersteuning vanuit de NTTB, dát duwtje in de rug waardoor ook subsidiëring door de gemeente mogelijk werd.

Wat wordt er mee bereikt?
Verenigingen die over een accommodatie beschikken of deze beheren, kunnen aan hun leden meer speelmogelijkheden en andere activiteiten bieden. Hierdoor kan het ledenaantal toenemen en kan de binding met de leden worden vergroot. Ook de hogere inkomsten uit kantineverkopen bieden de vereniging mogelijkheden om te investeren in bijvoorbeeld het opleiden van kader of het versterken van de spelersbegeleiding. Een hoger ledenaantal betekent ook dat er meer potentiële kandidaten komen voor kaderfuncties binnen de vereniging.

Hoe kunt u in aanmerking komen?
U kunt een aanvraag schriftelijk indienen bij het Landelijk Steunfonds. Bij deze aanvraag dienen in eerste instantie in ieder geval de volgende documenten of gegevens mee gestuurd te worden:

 • Een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden (projectplan)
 • Indien van toepassing, een technische omschrijving
 • Een dekkende meerjarenbegroting voor drie jaren, inclusief de gevraagde bijdrage uit het Landelijk Steunfonds (met de daarbij bijbehorende rente en aflossing)
 • De goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste twee jaren
 • De statuten van de vereniging en een recent uittrekstel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Het verslag van de ledenvergadering waarin is ingestemd met de uitvoering van de plannen

Uw aanvraag en de bijbehorende documenten kunt u sturen via e-mail naar fbc@tafeltennis.nl en info@tafeltennis.nl.

Of eventueel via de post:
Landelijk Steunfonds NTTB

Bondsbureau Nieuwegein
Kelvinbaan 48
3439 MT Nieuwegein

De verdere procedure
Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Fondsbeheerscommissie. Deze commissie bestaat uit vier leden die de aanvraag beoordelen op zowel de financiële haalbaarheid als op de bijdrage van het project aan de tafeltennissport.

In principe wordt binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag uitsluitsel gegeven of de lening verstrekt wordt. Indien de commissie door het ontbreken van de juiste gegevens nog niet tot een beoordeling kan komen, wordt zo spoedig mogelijk telefonisch contact opgenomen met het verzoek de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.

Vragen?
Voor inlichtingen en wellicht enige hulp kunt u contact opnemen met de Fondsbeheerscommissie via fbc@tafeltennis.nl.

 

 


Andere vormen van ondersteuning:

Andere ondersteunings- en financieringsvormen
LED verlichting voor tafeltenniszalen – Tlight.