fbpx
Selecteer een pagina

Wil jij meedenken over de strategische ontwikkelingen en de toekomst van tafeltennis en staan voor de belangen van de verenigingen? Meld je dan aan als bondsraadslid. Als lid van de bondsraad ben je een ambassadeur van de tafeltennissport.

Zo lang niet alle zetels in de Bondsraad zijn bezet, is er een vacature voor kandidaten in de kieskringen die nog geen vertegenwoordiger hebben. In de periode voorafgaand aan één van de drie jaarlijkse bondsraadsvergaderingen, zullen er verkiezingen worden gehouden en is er een periode van formele kandidaatstelling. Kandidaten kunnen te allen tijde hun interesse kenbaar maken.

De NTTB telt ruim 26.000 leden bij een kleine 500 aangesloten verenigingen. Deze verenigingen zijn verdeeld over 24 kieskringen. Per kieskring vertegenwoordigt sinds het voorjaar van 2023 één bondsraadslid de verenigingen uit die betreffende kieskring. Kijk hier voor de indeling van de kieskringen.

Meer mensen laten bewegen én laten genieten van de tafeltennissport. Dat is de droom van de NTTB. Voor de Bondsraad zijn we op zoek naar geïnteresseerde bondsraadsleden, zo lang nog niet alle kieskringen door een bondsraadslid zijn vertegenwoordig. Bovendien is er behoefte aan leden die als plaatsvervanger kunnen optreden als het bondsraadslid verhinderd is.

Kom jij de NTTB Bondsraad versterken?
De Bondsraad bestaat uit de gekozen vertegenwoordigers uit de 24 kieskringen en vormt de brug tussen de belangen van de leden en de koers van de NTTB. Als bondsraadslid zet je je kennis en ervaring actief in om de tafeltennissport verder te ontwikkelen. In 2023 is een nieuwe bondsstructuur met 24 Kieskringen in plaats van acht Afdelingen ontstaan, met verkiezingen voor de nieuwe leden van de bondsraad.

De functie van de Bondsraad
De Bondsraad benoemt en houdt toezicht op het Bondsbestuur, stemt gezamenlijk over het Strategisch Plan en het Jaarplan en heeft een controlerende taak op het resultaat. Jaarlijks komt de Bondsraad volgens de strategische cyclus minimaal drie keer bij elkaar, meestal op het Bondsbureau in Nieuwegein.

Wat heb je als bondsraadslid in huis?
Je hebt liefde voor de tafeltennissport. Je begrijpt hoe de verenigingsstructuur in de tafeltennissport werkt, hebt gevoel voor strategische vraagstukken én je bent goed in staat om hoofdlijnen vast te houden, zowel in de voorbereiding als tijdens de vergaderingen. Je hebt daarnaast ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Je richt jouw blik op de toekomst en snapt de hedendaagse ontwikkelingen in de sport zoals individualisering en flexibel sporten, zonder de sterke kanten van het verleden uit het oog te verliezen.

Enthousiast?
Ben je lid van een NTTB-vereniging (of bereid dat te worden), ouder dan 18 jaar en wil je graag je kennis inzetten om de tafeltennissport verder te ontwikkelen? Spreekt de rol van bondsraadslid je aan? Dan kan je vereniging je aanmelden als kandidaat. Kijk hier voor het profieldocument van een bondsraadslid.

Het proces

Kandidaatstelling
De voorzitter (of plaatsvervangend bestuurslid) van een vereniging uit een kieskring meldt de kandidaat aan op de website: www.nttb.nl/bondsraadsverkiezing.

De NTTB verifieert de kandidaatstelling bij de vereniging en de kandidaat en stemt onder andere de onderstaande formaliteiten af die onderdeel zijn van het bondsraadslidmaatschap:

  • De kandidaat overlegt zijn CV, motivatie en een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Een lid van de NTTB Bondsraad handelt altijd onafhankelijk van de achterban (‘zonder last en ruggenspraak’) en in lijn met het bestuursmodel van de NTTB, de NTTB gedragsregels, statuten en reglementen
  • De zittingstermijn waarvoor het bondsraadslid zich committeert is minimaal drie jaar. Het bondsraadslid kan twee keer worden herkozen, de maximale termijn is derhalve in principe negen jaar.
  • Het bondsraadslid ondertekent een vrijwilligersovereenkomst
  • Het bondsraadslid krijgt een eigen achternaam@tafeltennis.nl mailbox

Verkiezing
Wanneer de kieslijst van kandidaten formeel is vastgesteld, start het stemproces. Bij meerdere aanmeldingen in één kieskring kiezen de verenigingen van die regio het bondsraadslid.Tijdens de verkiezingen brengen verenigingen hun stem uit. De kieskring benoemt het Bondsraadslid aan de hand van de stemmen. Een kieskring bestaat uit 15-25 verenigingen. Er zijn 24 kieskringen en daarmee 24 Bondsraadsleden.

Binnen de kieskring heeft een vereniging een aantal stemmen dat is gerelateerd aan het aantal leden per vereniging:
2-50 leden: 1 stem
51-100 leden: 2 stemmen
101 of meer leden: 3 stemmen

www.nttb.nl/bondsraadsverkiezing
Vragen? Stel je vraag per e-mail via info@tafeltennis.nl