fbpx
Selecteer een pagina

Tijdens de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen voor A-licenties, op 13 mei 2024, is een jeugdspeler gediskwalificeerd omdat hij niet voldeed aan de eisen van ingezetenschap die voor de NJK-A (en de NK-A) gelden. Een bijzonder vervelende en trieste situatie, dat mag duidelijk zijn. Vooral voor de speler en directe betrokkenen zelf. Alles wat je niet wil is een speler diskwalificeren tijdens het toernooi.

Omdat dit alles logischerwijs veel losmaakt en wellicht ook vragen oproept, voelen wij ons geroepen om hier nog iets over te melden.

Alleen voor de NJK-A en de NK-A geldt dat iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet kunnen aantonen minimaal gedurende de 2 jaar voorafgaand aan het toernooi in Nederland woonachtig te zijn geweest. Een speler die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient op het moment van inschrijven een uittreksel van de gemeentelijk basisadministratie te overleggen, waaruit blijkt dat hij/zij minimaal 2 jaar voorafgaand aan het toernooi onafgebroken op een Nederlands adres staat ingeschreven. Dit staat ook zo aangegeven in de uitnodiging die de verenigingen ontvangen.

Deze huidige regel voor deelname aan de NK-A en NJK-A door niet-Nederlanders is in 2002 ingesteld. De regel vindt zijn oorsprong in de Wet Gelijke Behandeling uit 1995. Deze wet is een invulling van artikel 1 van de Grondwet. De wet verbiedt het maken van onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat. In dit geval gaat het om nationaliteit.
De wet zegt dat iedereen die in Nederland woont en lid is van een bepaalde organisatie dezelfde rechten heeft. Vertaald naar verenigingen (en dus ook naar de vereniging NTTB) betekent dit dat wij een lid niet mogen verbieden deel te nemen aan een evenement (competitie of toernooi) omdat hij/zij niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Vertaald naar de NTTB betekent dit dat elk NTTB-lid van elke nationaliteit aan elk NTTB-toernooi kan deelnemen (mits hij/zij natuurlijk het vereiste niveau, in dit geval de licentie heeft, maar spelniveau valt niet onder de Wet Gelijke Behandeling).
Deze regel is vervolgens in 2002 ingevoerd voor de NK-A en de NJK-A. Alleen voor die twee toernooien, omdat die gaan over de hoogste nationale titels.

De inschrijvende verenigingen wordt toevertrouwd deze regel, zoals beschreven in de uitnodiging van het toernooi, zo toe te passen. De toernooiorganisator en de Bondsvertegenwoordiger (BV) controleren de spelers niet actief op afkomst en of zij lang genoeg ingeschreven staan op een woonadres in Nederland.

Na protest van een andere vereniging, tijdens de groepsfase van het toernooi, is duidelijk geworden dat deze jeugdspeler niet voldeed aan deze regel en niet had mogen deelnemen.
De NTTB, bij monde van de Bondsvertegenwoordiger van dat moment, kon na uitvoerig overleg met de organisatie en de Reglementscommissie, op dat moment niet anders doen dan de regels te respecteren op dat moment. Met als gevolg diskwalificatie, wat wij heel erg betreuren.

Richting de toekomst gaan we ons beraden om een situatie als deze te voorkomen. Enerzijds zijn de regels in de sportwereld er niet voor niets. Anderzijds willen we met elkaar dergelijke situaties ook voorkomen.

Vanuit het Bondsbureau en het Bondsbestuur is inmiddels actie ondernomen richting de betreffende speler en vereniging om nogmaals ons medeleven te uiten en de speler iets passends aan te bieden om deze uiterst vervelende situatie hopelijk iets te kunnen verzachten.