fbpx
Selecteer een pagina

De jarenlange daling van het ledental van de Tafeltennisbond is tot stilstand gekomen. Na drie jaar met respectievelijk: een lichte daling van het aantal lidmaatschappen in 2017; een nagenoeg gelijk aantal lidmaatschappen in 2018; en een stijging in 2019, kunnen we die conclusie trekken. Voor het eerst sinds 2009 is er geen daling.

Er zijn verschillende definities van ‘ledenaantallen’ mogelijk. De uitleg hiervan vind je onderaan het bericht. Als we op hetzelfde moment (namelijk 1 januari) dezelfde getallen vergelijken, dan kunnen we conclusies trekken: kijkend naar het netto ledental per 1 januari is sprake van een stijging van ruim 300 leden.

Inzoomend op de verschillende leeftijdsgroepen:

  • 0-11 jaar: gelijke trend t.o.v. 2018
  • 12-18 jaar: instroom licht toegenomen; uitstroom gedaald
  • 19-29 jaar: gelijke trend t.o.v. 2018
  • 30-59 jaar: in 2018 trendbreuk door nagenoeg evenveel aan- als afmeldingen. In 2019 zet deze trend zich in positieve zin door met meer aan- dan afmeldingen
  • 60+: een trendbreuk;  aanmeldingen fors gestegen en voor het eerst hoger dan het aantal afmeldingen

Hoe gaat het dan met de verenigingen? Van de 527 (twee meer dan in 2018) zijn er 203 gegroeid en 99 gelijk gebleven in ledenaantal. Circa 60% van de verenigingen groeit dus of blijft gelijk.

2019 is een goed jaar geweest voor de Tafeltennisbond en de verenigingen. Het lijkt erop dat nieuwe initiatieven uit het Meerjarenbeleidsplan en bij de verenigingen hebben geleid tot deze positieve ontwikkeling. Het is nu zaak dit in 2020 voor te zetten!

De cijfers zijn op een rij gezet in een video die hier te bekijken is:

 

 

Kijkend naar ledenaantallen is er een verschil tussen een lid en een lidmaatschap, tussen bruto en netto, kunnen leden vooruit én achteruit aan- en afgemeld worden, kijk je ‘vandaag’ naar de stand tot en met ‘gisteren’ en tenslotte zijn er projectleden die niet in de reguliere ledenadministratie worden opgenomen.

Bruto: het cijfer dat jaarlijks door sportbonden wordt benoemd: betreft alle lidmaatschappen die in het betreffende jaar bekend waren. Voor de NTTB was dat op 1-1-2020 over 2019: 26.443 (gestegen).

Netto: het aantal actuele lidmaatschappen bij een bond. Op 1-1-2020: 23.020 (gestegen).