fbpx
Selecteer een pagina

 

Gebruik persoonsgegevens/verenigingsgegevens voor onderzoek en analyse

 

Deze informatie is door de NTTB opgesteld om helder te laten zien hoe de NTTB omgaat met de vereniging-gerelateerde data waarover zij beschikt.

We geven antwoord op de volgende drie vragen:

  1. Waaruit bestaan de data: over wat voor gegevens gaat het en hoe komt de NTTB aan deze gegevens?
  2. Gebruik data: waarvoor gebruikt de NTTB de gegevens en op welke manier vraagt de NTTB hier toestemming voor?
  3. Bewaartermijn data: hoe slaat de NTTB gegevens op en hoe lang worden deze gegevens bewaard?

 

1. Waaruit bestaan deze data?

Grofweg bestaan de data die de NTTB verzamelt uit twee soorten gegevens: persoonsgegevens en verenigingsgegevens.
Aan deze gegevens komt de NTTB op twee verschillende manieren: informatie uit NAS, waarbij de informatie door functionarissen van de verenigingen is ingevuld; en directe uitvraag (bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst).

Dit leidt tot de volgende matrix:

  Persoonsgegevens Verenigingsgegevens
Vanuit NAS gegevens zoals naam, (email)-adres, geslacht, geboortedatum, etc. gegevens zoals naam, emailadres,  zaalgegevens, ledenaantallen, etc.
Directe uitvraag door NTTB gegevens zoals naam, (email)-adres, geslacht, geboortedatum, etc. gegevens zoals financiën, beleidskeuzes, aantallen trainers en coaches

 

2. Gebruik data

2.1 Intern gebruik

2.1.1 Contactgegevens
De contactgegevens van verenigingsfunctionarissen mogen te allen tijde gebruikt worden voor NTTB werkzaamheden. Het aanschrijven van deze functionarissen voor onderzoeksdoeleinden mag te allen tijde aangezien dit valt onder de werkzaamheden van de NTTB
(zie https://www.nttb.nl/privacywet/).

De contactgegevens die de NTTB in bezit heeft van personen die geen functionaris van een vereniging zijn, mogen ook gebruikt worden om personen te benaderen om deel te nemen aan onderzoeken/panels voor zover zij toestemming hiertoe hebben gegeven via de Toestemmingsverklaring.

2.1.2 Overige data
De NTTB wisselt de opgehaalde persoonsgegevens en verenigingsgegevens voor bepaalde onderzoeken uit tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Deze medewerkers en vrijwilligers hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend. Het betreft bij voorkeur geaggregeerde data (analyses gemaakt op basis van de onbewerkte data), zodat deze niet te herleiden zijn naar individuele verenigingen en/of personen. In sommige gevallen kan de uitwisseling echter ook de onbewerkte data bevatten. Waar mogelijk wordt deze data geanonimiseerd voordat de uitwisseling plaatsvindt*.

In alle gevallen geldt dat deze uitwisseling zorgvuldig plaatsvindt.

*In geval van ‘gevoelige’ informatie (bijvoorbeeld financiële gegevens van verenigingen) zal deze afweging extra zorgvuldig gemaakt worden: is het noodzakelijk dat deze persoon deze gegevens ontvangt en op welke wijze?

 

2.2 Extern gebruik / Delen met derden

2.2.1 Contactgegevens
Contactgegevens van verenigingsfunctionarissen of contactgegevens van andere personen in bezit van de NTTB worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij hier expliciet toestemming voor is gevraagd en doorgifte noodzakelijk is gelet op het doel.

De NTTB zal contactgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

2.2.2 Overige data
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens en/of verenigingsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens en/of verenigingsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en de NTTB of wanneer de NTTB hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Met welke partijen worden gegevens dan gedeeld?
De NTTB onderscheidt in ieder geval twee situaties waarbij geanonimiseerde persoonsgegevens en/of verenigingsgegevens in het belang van de tafeltennissport en/of de sport in het algemeen worden verstrekt:

  • Onderzoeken door externe partijen ten behoeve van de tafeltennissport en/of de sport in het algemeen (bijvoorbeeld NOC*NSF of gespecialiseerde onderzoeks- en adviesbureaus zoals Mulier Instituut);
  • Beleidsvraagstukken/Adviestrajecten door externe partijen ten behoeve van de tafeltennissport (bijvoorbeeld gemeenten of gespecialiseerde onderzoeks- en adviesbureaus)

De NTTB levert in deze gevallen de gevraagde informatie aan in rapportagevorm welke altijd geanonimiseerd wordt op persoonsniveau; waar mogelijk wordt dit ook gedaan op verenigingsniveau. Er worden nooit ‘ruwe’ databestanden aangeleverd. De data wordt aangeleverd onder de volgende voorwaarden:

  • Bij het gebruiken van de gevraagde informatie wordt de NTTB altijd als bron genoemd;
  • De gevraagde informatie mag enkel gebruikt worden voor het specifieke doel waar het voor wordt gevraagd;
  • De gevraagde informatie mag niet beschikbaar gesteld worden partijen voor commercieel gebruik;

In geval van beleidsvraagstukken en/of adviestrajecten worden de betreffende verenigingen geïnformeerd over het versturen van de informatie; toestemming wordt in algemeen opzicht gevraagd.

 

  1. Bewaartermijn data

Meer informatie over de bewaartermijn van de data is te vinden op de website van de NTTB:  https://www.nttb.nl/privacywet/.