fbpx
Selecteer een pagina

 

Voor de algemene vragen over het Coronavirus en Sport verwijzen we naar de FAQ’s op website van NOC*NSF.

 

Accommodaties

Op dinsdag 11 mei heeft het kabinet besloten dat de binnensport gesloten blijft tot 1 september. De ‘georganiseerde binnensport’ is nadrukkelijk in gesprek met de overheid om vervroegde opening mogelijk te maken.

 

Competitie

Alle competities zijn beëindigd.

Nadere uitwerking.

Afdelingscompetitie
Alle afdelingen hebben deze lijn voor de afdelingscompetities gevolgd. Kijk voor nadere uitwerking door de betreffende afdeling op de betreffende afdelingssite.

 

Toernooien

NTTB-toernooien
Alle door de NTTB of onder auspiciën van de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 september 2020 komen te vervallen.

Overige toernooien
Voor niet door de NTTB georganiseerde toernooien geeft het hoofdbestuur het dringende advies de ontwikkelingen goed te volgen en zich aan te sluiten bij het besluit van het hoofdbestuur.

 

Financiële zaken

Contributie leden
De vereniging heeft het vaak al moeilijk genoeg door het wegvallen van eventuele barinkomsten en overige inkomsten. Het hoofdbestuur doet daarom een nadrukkelijke oproep aan de leden om hun contributie, voor zover dat nog niet is gedaan, te blijven voldoen. De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen, ook al is de vereniging gesloten voor competitie of trainingen. Wij hebben hierover juridisch advies ontvangen van Sportzaken.pro. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Als lid bent u akkoord gegaan met de verenigingsstatuten en bent u contributie verschuldigd. Het maakt juridisch gezien geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet waar heeft kunnen maken. Bij betaling van contributie aan een vereniging is er geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten in tegenstelling tot bijvoorbeeld het lid zijn van een sportschool. Dus als een training of competitiewedstrijd niet kan doorgaan staat dat los van het betalen van de contributie. Het kan wel zo zijn dat een vereniging besluit de inning van de contributie uit te stellen. Ook kan besloten worden tot het, eventueel tijdelijk, verlagen van de contributie. Let wel, ook dit kan alleen door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Opgemerkt dient te worden dat de Algemene Ledenvergadering de belangen van de vereniging in het oog moet houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie wel in het belang van de individuele leden, maar niet in het belang van de vereniging.

Basiscontributie NTTB
Wij hebben ook vragen over uitstel van de basiscontributie ontvangen. Hierin volgen wij de lijn die wij hierboven ook richting de verenigingen hebben beschreven. Gelukkig kunnen vele activiteiten op andere gebieden (denk aan sportparticipatie, communicatie, verenigingsontwikkeling etc.) wel gewoon doorgaan.

Competitiebijdrage
Daarnaast is de vraag gesteld of een deel van de competitiebijdrage kan worden teruggestort, omdat de competitie niet volledig gespeeld is. Ook hier volgt het Hoofdbestuur de lijn die eerder aan de verenigingen is voorgelegd. Los van de oproep naar solidariteit en samenhorigheid zou een terugbetaling van begrote inkomsten een enorme impact qua begroting hebben. Zo’n besluit is dan ook niet door het hoofdbestuur te nemen, alleen de bondsraad zou dat kunnen doen.

Uitstel kwartaalcontributie
Als verenigingen in financiële problemen komen door het achterblijven van inkomsten kunnen ze het hoofdbestuur verzoeken om de kwartaalcontributies van het 2e en 3e kwartaal pas later in het 4e kwartaal te betalen.

Huur accommodatie
Het verenigingsbestuur kan, als u een gemeentelijke accommodatie huurt, met de gemeente in contact treden om te verzoeken om een financiële regeling dan wel een korting op de huurbedragen.