fbpx
Selecteer een pagina

Meerdere vragen bereiken ons de laatste dagen, of de inning van contributie mag en kan doorlopen als een vereniging dicht is. Wij hebben juridisch advies ontvangen via Sportzaken.pro. De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen, ook al is de vereniging dicht voor competitie of trainingen. De juridische relatie tussen een vereniging en een lid is het lidmaatschap. Als lid ben je akkoord gegaan met de verenigingsstatuten en ben je contributie verschuldigd. Het maakt geen verschil of de vereniging haar doelstellingen, in dit geval het faciliteren van trainingen en competities, wel of niet waar heeft kunnen maken.

Bij betaling van contributie aan een vereniging is er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het lid zijn van een sportschool, geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Als een training of competitiewedstrijd niet kan doorgaan, staat dat los van het betalen van de contributie. Het kan wel zo zijn dat u als bestuur de vereniging, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, laat besluiten de inning van de contributie uit te stellen. Ook kunt u besluiten tot het, eventueel tijdelijk, verlagen van de contributie. Let wel, dit kan alleen door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Opgemerkt dient te worden dat de Algemene ledenvergadering de belangen van de vereniging in het oog moet houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie wel in het belang van de individuele leden, maar niet in het belang van de vereniging.

U kunt als bestuur natuurlijk altijd, als u een gemeentelijke accommodatie huurt, met de gemeente in contact treden om te verzoeken om een financiële regeling dan wel een korting op de huurbedragen. Mocht u nog vragen hebben over deze brief of andere vragen hebben neemt u dan contact op met het Bondsbureau.