fbpx
Selecteer een pagina

In Nieuwegein werd de Bondsraadsvergadering deze keer gehouden op een zondag (21 april), om zodoende niet in de knel te komen met op zaterdag te spelen beslissingswedstrijden.

 

Nieuwe Bondsraadsleden
In de vergadering werden drie nieuwe Bondsraadsleden verwelkomd waarmee het aantal vertegenwoordigers van de Kieskringen op 22 komt. Door verscheidene redenen was een drietal Bondsraadsleden niet aanwezig en het aantal stemgerechtigden op 19 uitkwam.

De aanwezigen verzochten het Bondsbestuur het spelsysteem van de landelijke seniorencompetitie en in het bijzonder het besluit van het Bondsbestuur om dit te handhaven, aan de agenda toe te voegen.

Vervolgens stelden de Bondsraadsleden de data van de vergaderingen in 2025 vast en werden naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen enkele aanvullende vragen gesteld en beantwoord. Ook werden de notulen van de Bondsraadsvergadering van 25 november vastgesteld en is de actielijst voor kennisgeving aangenomen.

Het Algemeen Jaarverslag van het Bondsbestuur en de jaarverslagen van de Bondsraadscommissies werden vastgesteld en de samenstellers werden bedankt voor de heldere uiteenzettingen. Over het voorstel voor het aanvullen en instellen van bestemmingsreserves voor impulsen werden enkele aanvullende vragen gesteld, waarna de Bondsraad instemde met het voorstel.

 

Op voorstel van de Financiële Commissie stelde de Bondsraad vervolgens de Jaarrekening 2023 vast en verleende het Bondsbestuur decharge voor het gevoerde beleid en de penningmeester voor het financieel beheer. Vervolgens werd Coney Minds benoemd tot accountant voor het jaar 2024.
De financiële stand van zaken over het 1e kwartaal 2024 werd voor kennisgeving aangenomen.

 

Spelsysteem landelijke competitie
De Bondsraad discussieerde intensief en uitgebreid over het spelsysteem van de landelijke competitie en analyse van de gehouden enquête. Ook werd gesproken over de bij de Bondsraad ingediende bezwaarschriften tegen het spelsysteem. De Bondsraad stelde met name kritische vragen over de kwaliteit van de enquête en het gevolgde communicatietraject waardoor een wij-zij gevoel ontstond en onnodige afstand is gecreëerd. Het Bondsbestuur erkende dat in dit proces zeker ruimte voor verbetering is en gaf een toelichting op het traject tot nu toe dat leidde tot de aanpassing van het spelsysteem naar 4-tegen-4 en het besluit dat op 4 april genomen is.

Na deze discussie en schorsing van de vergadering stelde het Bondsbestuur een notitie op met voorstellen over de communicatie met verenigingen, waaronder een voorstel om nogmaals in gesprek te gaan met verenigingen die daaraan behoefte hebben. Op de website komt een aparte pagina met informatie over de stand van zaken nu, de voortgang en aanvullende informatie. Via de app wordt bij nieuwe informatie een pushbericht gestuurd.

Een aantal verbeterpunten, die in de najaarscompetitie 2024-2025 bij het te handhaven 4-tegen-4 systeem kunnen worden toegepast, worden vóór 10 mei gepubliceerd. De overige verbeterpunten worden in de enquête opgenomen. Voor deze enquête wordt advies ingewonnen bij een externe deskundige en in de enquête worden toetsingscriteria opgenomen voor de evaluatie na de competitie. Vervolgens zal de enquête op 4 oktober aan de Bondsraad gepresenteerd worden en neemt het Bondsbestuur in de vergadering van februari 2025 een besluit.

De Bondsraad kon zich unaniem vinden in het voorgestelde proces.

 

(Her)benoemingen
Bondsbestuurslid André Eerland werd herbenoemd. Tom de Wit werd herbenoemd als lid van de Tuchtcommissie, Ron Feunekes als lid van de Commissie van Beroep en de heer Thijs van Veen als lid van de Commissie Onderscheidingen. In de Financiële Commissie werd Misja Heller benoemd als lid. De heer Igor Heller werd herbenoemd tot voorzitter van de Reglementscommissie en de heer Joop van Raaij werd herbenoemd tot voorzitter van de Commissie Onderscheidingen.

Nadat de wijziging van de Statuten ongewijzigd werd vastgesteld, verzorgde Irene Faber een presentatie over het Jeugdkompas. Daarna werden de IT-ontwikkelingen en de door het Bondsbestuur gehouden evaluatie van de Organisatieontwikkeling besproken.

De in de rondvraag gestelde vragen worden later behandeld en beantwoord.

Tot slot bedankte Ron Doevendans de leden van het Bondsbestuur en het Bondsbureau voor hun inzet en activiteiten.