06 mei 2019

Uitnodiging en agenda Afdelingsledenvergadering ZuidWest op woensdag 22 mei 2019

Geachte dames en heren,

 

In de bijlage treft u de uitnodiging aan om de Afdelingsledenvergadering van de NTTB ZuidWest bij te wonen op woensdag 22 mei 2019 in De Schattelijn, Vismarktstraat 4a, 4931 AZ  GEERTRUIDENBERG. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

 

Omdat we op een goede opkomst hopen stellen we uw aanwezigheid zeer op prijs en vragen u om zo snel mogelijk (bij voorkeur voor 14 mei) uw aan- dan wel afwezigheid door te geven aan Antoinette de Jong – jong@tafeltennis.nl.

Wij maken u erop attent dat het niet-bijwonen van de ALV zal worden beboet met € 34, tenzij uw vereniging zich voor aanvang van de ALV afgemeld heeft bij Antoinette de Jong.

 

Als u vragen hebt naar aanleiding van de agenda, de notulen, het jaarverslag of anderszins, dan verzoeken we u om deze vooraf in te dienen bij ondergetekende, bij voorkeur voor 14 mei, zodat we een vlot verloop van de vergadering kunnen bevorderen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van afdeling ZuidWest van de

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Antoinette de Jong
Directiesecretaresse / Topsport