Declaratie onkosten

De onkosten die (afdelings)vrijwilligers maken voor hun werkzaamheden voor de afdeling ZuidWest worden vergoed. Mogelijk worden daar in specifieke situaties aanvullende afspraken over gemaakt. Tot en met 2015 hanteerden we hiervoor het declaratiebesluit 2013 van onze afdeling. Met ingang van 2016 geldt het landelijk declaratiebesluit van de NTTB. Hier vind je de beschrijving van deze landelijk declaratieregeling en een link naar het declaratieformulier afdeling ZuidWest dat voor declaraties gebruikt dient te worden.

Procedure voor uitbetaling declaraties afdeling ZuidWest:

  1. De afdelingsmanagers zijn belast met de uitvoering van het landelijk declaratiereglement voor de (afdelings)vrijwilligers in onze afdeling;
  2. De (afdelings)vrijwilligers dienen minimaal 2x per jaar hun gemaakte kosten te declareren, en wel per 30/6 en 31/12. Na zes maanden vervalt het recht op declaratie en kan geen declaratie meer worden ingediend voor kosten die een  jaar of langer geleden zijn gemaakt.
  3. Declaraties van leden van werk- c.q. taakgroepen in de afdeling worden door de betrokken afdelingsmanager geaccordeerd. Dit geldt ook voor de declaraties van afdelingstrainers en regionale bondstrainers conform overeengekomen afspraken.
  4. Declaraties dienen liefst digitaal, inclusief eventuele bijlagen, te worden ingezonden naar penningmeester@nttb-zuidwest.nl.
  5. Declaraties in hardcopy (met bijlagen) s.v.p. adresseren aan het Bondsbureau t.a.v. penningmeester NTTB ZuidWest;
  6. Declaraties worden normaliter binnen drie weken uitbetaald - mits digitaal aangeleverd.
 
Declaratie formulier Afdeling ZuidWest (PDF)
Declaratie formulier Afdeling ZuidWest (MS Word)