fbpx
Selecteer een pagina

De afdeling Limburg van de Nederlandse Tafeltennisbond heeft een fors subsidiebedrag gekregen voor het ‘Tafeltennis Sporttakplan 2021’. Het sporttakplatform Tafeltennis maakt het mogelijk om sport en tafeltennis in het bijzonder beter en breder te stimuleren in Limburg.

Het is voor tafeltennissend Limburg mooi dat er een vervolg op het ‘Sporttakplatform Tafeltennis 2017-2020’ is gekomen. De subsidie is mogelijk doordat de NTTB afdeling Limburg investeert in Talentontwikkeling. Dat is een voorwaarde voor ondersteuning van een sporttakplatform door de provincie Limburg. Daarnaast maakt de afdeling Limburg maximaal gebruik van de mogelijkheden om zoveel mogelijk impulsen aan breedtesport te geven.

Breedtesport
De activiteiten op het vlak van breedtesport zijn verdeeld over sportstimulering, ledenbehoud en kaderontwikkeling. In 2021 wordt extra aandacht gegeven aan het omzetten van kennismaking met tafeltennis naar meer lidmaatschappen voor verenigingen om daarmee de effectiviteit van het jeugdtafeltennisprogramma “Table Stars” op basisscholen te verhogen. Ledenwerving beperkt zich echter niet alleen tot jeugd. Er gaat volop aandacht uit naar de werving van 50-plussers. Daarnaast wordt er met het project “Pingpongbaas”  ingezet op het bereiken van de ‘pingpongers’, de nieuwe doelgroep. Ook worden er één of meerdere wervingstrajecten voor para-tafeltennis in samenwerking met verenigingen gelanceerd.

Ledenbehoud richt zich in het bijzonder op eerstejaars leden en op de doelgroep 16+. Kaderontwikkeling staat gepland voor (aanstaande) trainers, toernooileider, ouders en verenigingsbesturen.

Een bijzonder project wordt uitgevoerd onder de naam “Witte vlekken op de kaart”. Daarbij wordt duidelijk in beeld gebracht hoe het Limburgse tafeltennislandschap eruitziet. Vanuit dat landschap worden actiepunten benoemd en acties uitgezet met en bij verenigingen met als doel: meer tafeltennissers in Limburg.


Talentherkenning, Talentontwikkeling en topsport
Talentontwikkeling is het grootste onderdeel van het Sporttakplatform Tafeltennis Limburg (SPTL) en omvat een compleet opleidingsprogramma voor Limburg. Het programma bevat vroegtijdige herkenning van talenten, zodat zij kunnen deelnemen aan (gezamenlijke) trainingen. Het programma sluit aan bij het meerjarenbeleidsplan van de NTTB en anticipeert op een toekomstig RTN.

Het Limburgse programma is breed opgezet, waardoor de vijver van talent wordt vergroot en er een betere koppeling met ledenbehoud ontstaat. Om aan te sluiten bij de landelijke visie waarbij trainingen in de gezinsomgeving van talenten plaatsvinden, wordt het aantal trainingslocaties in 2021 uitgebreid. Ook worden clubtrainers nauwer betrokken bij talentontwikkeling in Limburg. Clubtrainers kunnen bijvoorbeeld assisteren bij trainingen. Dit levert gelijktijdig een positieve bijdrage aan draagvlak, helpende handen bij uitvoering, versterking van de communicatie en scholing.

Evenementen
In 2021 worden vier evenementen ondersteund vanuit het platform. De Limburgse Jeugdmasters (LJM) en de Jeugd Challenge zijn beide een toernooicyclus over vijf speeldagen. Bij LJM ligt het accent op gevorderde jeugd, bij de Jeugd Challenge op de beginnende jeugd. Met betrekking tot de NTTB Jeugdcup wordt vooral de voorbereiding ondersteund. In 2021 wordt er ook een volledig nieuw evenement georganiseerd: Tafeltennisvriendendag, waarbij het spelen van wedstrijden wordt gecombineerd met een sociale activiteit. Het evenement richt zich op de jongeren / 12+.

Naast bovengenoemde evenementen worden er voor de Limburgse tafeltennissers uiteraard ook nog diverse evenementen door de afdeling Limburg en de NTTB georganiseerd.

Verbinding tussen beleidsonderdelen
Verbinding tussen breedtesport, talentherkenning, talentontwikkeling en evenementen is een belangrijk aandachtspunt in het plan voor 2021. De activiteiten binnen de verschillende beleidsonderdelen moeten niet naast elkaar georganiseerd worden, maar in het verlengde van elkaar. Ook in de organisatiestructuur moet dit tot uiting komen.

Draagvlak
Een tweede punt van aandacht is het vergroten van het draagvlak onder de verengingen. Decentralisatie van trainingen draagt bijvoorbeeld bij aan het zichtbaarder worden van talentontwikkeling. Dit werkt motiverend voor de verenigingen en zal het draagvlak vergroten. Een groter draagvlak zorgt voor meer instroom van talent. Met ingang van 2021 wordt een commissie verantwoordelijk voor talentherkenning. Daarmee worden de onafhankelijkheid, het draagvlak en de breedte van het gezichtsveld vergroot.

De communicatie met en naar de verenigingen is tegen het licht gehouden. De verenigingen eerder bij de plannen en uitvoering betrokken. De verengingen gaan ook een grotere stem krijgen bij de besteding van de middelen. Het succes van de uitvoering van het sporttakplan 2021 (en volgende jaren) staat of valt tenslotte bij de samenwerking met en tussen de verenigingen.

Meer informatie, zie

SPORTTAKPLATFORM TAFELTENNIS LIMBURG