12 januari 2018

Wijzigingen in organisatie afdelingen Midden en ZuidWest

 

Midden
Het contract van afdelingsondersteuner Gilbert Dix is per 31 december 2017 afgelopen en niet verlengd. Het Afdelingsbestuur van Midden heeft John van Hoeven benoemd als afdelingsondersteuner voor de eerste zes maanden van dit jaar. John heeft als taak om het bestuur te ondersteunen bij de uitvoering van het afdelingsbeleid. Het huidige Afdelingsbestuur is aftredend op de ALV in mei. Een groep betrokken mensen, de Vormingscommissie, werkt toe naar een nieuw afdelingsbestuur.

ZuidWest
Vanaf 1 januari 2018 wordt de bestuurlijke vernieuwing “De Afdeling - De Verbindende Schakel” ook in ZuidWest ingevoerd. Hiermee komt een einde aan het bestuursmodel ZuidWest met twee afdelingsmanagers. Op dit moment is er nog geen afdelingsbestuur. Een aantal mensen gaan samen met het hoofdbestuur het traject in om in de aanloop naar de ALV in mei een afdelingsbestuur te formeren. Deze Denktank is onlangs bijeen geweest en heeft in februari een vervolgoverleg.

Inmiddels is Ron van Enckevort voor de eerste zes maanden van dit jaar benoemd als afdelingsondersteuner. Zolang er geen Afdelingsbestuur is, zal Achim Sialino, onder de regie van het hoofdbestuur, ervoor zorgen dat er geen ‘gat’ ontstaat in de uitvoering van de activiteiten in de afdeling ZuidWest en dat de dagelijkse sturing en uitvoering geborgd zijn. Ron van Enckevort, Antoinette de Jong en Ineke de Graaf (in haar rol als coördinator afdelingsondersteuning) zullen hier een ondersteunende rol in hebben.

Als gevolg hiervan is Ineke de Graaf niet meer actief als afdelingsmanager in ZuidWest. Zij zorgt deze maand voor afronding en overdracht van haar taken. Ineke blijft in functie als coördinator afdelingsondersteuning. Daarnaast wordt ze beleidsmedewerker, met name op het gebied van sportparticipatie.