07 december 2018

Waarom alle leden van verenigingen ook lid van de Bond (moeten) zijn

Diverse activiteiten die onder de vlag van de Tafeltennisbond vallen, binnen en buiten de afdelingen, worden uitgevoerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers en medewerkers. De activiteiten worden betaald uit het budget dat de Tafeltennisbond weet te verwerven, voornamelijk afkomstig uit contributies en uit subsidie vanuit NOC*NSF, de afdracht van de Nederlandse Loterij.

De contributie van de leden gaat natuurlijk naar de club, Een onderdeel daarvan zijn de Bondsbijdragen van de leden. Verenigingen hebben de plicht om alle leden aan te melden bij de Bond (Algemeen Reglement van de NTTB, artikel 9 lid 2). Het is voor de verenigingen en leden van belang te zorgen dat alle verenigingsleden ook zijn aangemeld bij de Tafeltennisbond. De contributie-inkomsten vormen een belangrijke basis voor de diverse activiteiten vanuit de landelijke organisatie en de afdelingen. Het budget dat de afdelingen toegewezen krijgen door de Bondsraad is gebaseerd op het aantal leden van de afdeling bij de Tafeltennisbond. Dit aantal leden telt overigens ook mee voor de hoogte van de subsidie die de Tafeltennisbond krijgt van NOC*NSF! De Bondscontributie (basislidmaatschap) bedraagt in 2019 (net als in 2018) €1,58 per maand en wordt per kwartaal geïnd.

Grijze leden
Veel verenigingen verrekenen de bijdrage van de Tafeltennisbond in de verenigingscontributie. Het kan echter voorkomen dat een vereniging een recreant niet aanmeldt bij de Tafeltennisbond. Een dergelijk lid noemen we een ‘grijs lid’. Dit verenigingslid draagt niet bij aan de Tafeltennisbond, telt niet mee voor subsidie van het NOC*NSF, telt niet mee voor het afdelingsbudget dat de afdeling krijgt en heeft wel voordeel van de bovengenoemde activiteiten. Mogelijk is het lid zelfs geworven met ondersteuning van de Tafeltennisbond, eventueel via de afdeling. Zo zijn er verenigingen die met hulp van bonds- of afdelingsactiviteiten leden binnenhalen, maar deze vervolgens niet allemaal opgeven.

Omdat ‘grijze leden’ er voor zorgen dat de Tafeltennisbond en haar afdelingen minder geld beschikbaar krijgen, ontzeggen verenigingen die dit doen de eigen vereniging én andere verenigingen ondersteuning die er anders wel zou zijn. 

Inhoudelijke redenen
Naast bovengenoemde voornamelijk financiële toelichting om alle leden aan te melden willen we ook een paar inhoudelijke redenen/voorbeelden noemen.

Dit jaar hebben we volop ingezet op Table Stars en Fifty+ViTT/Bettine programma’s. Hiermee hebben we diverse verenigingen geholpen om doelgroepgericht aan ledenwerving te doen. We gaan volgend jaar verder met deze plannen en zullen ook op andere manieren de verenigingen helpen om hun ambities waar te maken en zich te ontwikkelen. Deze activiteiten zullen gaan leiden tot ledengroei. Hij is mooi als we deze resultaten zowel inhoudelijk (good practices) als cijfermatig (meer leden, meer inkomsten) kunnen laten zien. De bekendheid van onze sport zal hiermee groeien, wat mogelijkheden biedt in contacten met bijvoorbeeld gemeentes en andere externe partijen, en ook bij het genereren van aanvullende inkomsten uit bijvoorbeeld fondsenwerving en sponsoring.

Het aanbod dat we als Tafeltennisbond bieden, willen we laten aansluiten bij de wensen van de diverse doelgroepen. Hiertoe is het belangrijk om te weten bij welke verenigingen mensen uit welke doelgroepen spelen. Denk hierbij onder andere aan aanbod voor startende jeugd, voor 50-plussers en voor parasporters. Omdat deze leden nu soms niet zichtbaar zijn voor ons is het lastig om hierop beleid te maken en uit te voeren. 
 
We moeten er met elkaar voor zorgen dat alle leden zijn aangemeld bij de Tafeltennisbond

(Met toestemming overgenomen bewerkt artikel van de Afdeling West; update 14 december)