17 november 2018

Bondsraadvergadering in Nieuwegein

Voor het eerst vond de Bondsraadvergadering van de Nederlandse Tafeltennisbond plaats in het Bondsbureau in Nieuwegein, waar de NTTB begin 2018 naar toe is verhuisd.

Op de agenda stonden zoals gebruikelijk besluitvorming over de toekomstplannen, de financiële stand van zaken en enkele reglementswijzigingen.

Het Meerjarenbeleidsplan 2019+, licht aangepast aan de ontwikkelingen ten opzichte van het vorige Meerjarenbeleidsplan 2018+, werd aangenomen. Twee ingediende Projectplannen werden besproken, waarna ze later bij het vaststellen van de begroting werden goedgekeurd. Het betreft het Projectplan Verenigingsontwikkeling en het Projectplan PingPongaanbod, waarmee nieuwe stappen worden gezet in de uitvoering van het beleid, voor zowel leden als niet-leden.
De Bondsraad was ook inhoudelijk akkoord met de afdelingsplannen, inclusief de speciale activiteiten. Omdat het totaal aangevraagde budget voor de afdelingsplannen hoger was dan het hiervoor gereserveerde bedrag heeft het Hoofdbestuur een voorstel gedaan om niet alle activiteiten op te nemen in de begroting. Dit voorstel is aangenomen.

Na een toelichting van de controller op de Financiën en de toelichting van de Financiële Commissie op haar rapport werd de Begroting voor 2019 aangenomen door de Bondsraad.

Daarna werden de Reglementswijzigingen vastgesteld
i. Tuchtreglement 
ii. Competitiereglement 
iii. Afdelingsreglement 
iv. Reglement van orde van de Bondsraad 

De volledige Bondsraadstukken zijn hier te vinden. 

Tenslotte werden enkele afscheid nemende Bondsraadleden in het zonnetje gezet.