17 juni 2017

Bondsraad van 17 juni in Utrecht

Op de agenda van deze ‘voorjaarsvergadering’ stonden traditioneel onder andere het vaststellen van de Jaarverslagen en Jaarrekening, alsmede het benoemen van bestuurs- en commissieleden.

Het Jaarverslag 2016 van de Nederlandse Tafeltennisbond werd vastgesteld. Daarnaast werden de jaarverslagen van de diverse Bondsraadscommissies vastgesteld en werden leden voor deze commissies herbenoemd. De jaarrekening 2016 werd toegelicht en vastgesteld.

Stefan Heijnis werd benoemd tot Hoofbestuurslid Topsport. Heijnis volgt Peter Hanning (a.i.) en Jan Simons op die beiden de portefeuille Topsport hebben waargenomen binnen het Hoofdbestuur. Stefan Heijnis is TT4-trainer en beschikt over ervaringen als regiotrainer in en voor de afdeling ZuidWest. De afgelopen periode was hij al deels aanwezig bij de HB-vergaderingen en is hij ingewerkt voor zijn rol als bestuurslid. Daarnaast werd Wim van der Burgt herbenoemd als bestuurslid Wedstrijdzaken.

De notulen van voorgaande vergaderingen en de actielijst werden vastgesteld. Op de agenda stonden verder de notitie van de Agendacommissie om tot een beter gestructureerde Bondsraadvergadering te komen en het voorstel over de rol van de Financiële commissie.

Tenslotte werd een inhoudelijke discussie gehouden over de rol en positie van topsport en werd een tweetal artikelen in het competitiereglement gewijzigd.