fbpx
Selecteer een pagina

NTTB Sportakkoord Services – Ondersteuningsvormen

 

Wat is het lokale Sportakkoord?

Met het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisatie, bedrijven en de gemeente, lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Inmiddels zijn alle 344 lokale Sportakkoorden gereed: iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen. Ook als je als club nog niet deelneemt.

 

Wat zijn services?

Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Binnen het Sportakkoord zijn verschillende thema’s geformuleerd die eraan bijdragen om sport toegankelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente. Lees er hier meer over. Er zijn talloze services op de verschillende thema’s beschikbaar voor de verenigingen:

Sportgenerieke ondersteuningsvormen op de thema’s ‘vrijwilligers, ‘verduurzaming sportaccommodaties’ ‘bestuurscoaching’ en ‘clubkadercoaching/trainersbegeleiding’. Voor meer informatie over deze services, bekijk de brochure. Aanvragen verloopt via de NTTB.

Daarnaast heeft de Tafeltennisbond zelf een vijftal services ontwikkeld waarmee wij de verenigingen helpen in hun ontwikkeling. Deze ondersteuningsvormen lichten wij hieronder kort toe.

 

Interesse, een service aanvragen of meer informatie nodig?

Om jouw vereniging zo optimaal te kunnen ondersteunen gaan wij graag met de vereniging in gesprek, om zo aan de voorkant de hulpvraag te bespreken en helder te krijgen. Zo willen we de kans dat de vereniging succes heeft zo groot mogelijk maken. Heb je als vereniging een hulpvraag of wil je een aanvraag indienen bij het Sportakkoord? Neem daarvoor contact op.

 

De NTTB Sportakkoord Services (ondersteuningsvormen)

1. Workshops Clubkader Tafeltennis
2. Trainer-2 opleiding
3. Werving, Opvang en Behoud
4. Technisch Beleidsplan opstellen en implementeren
5. Verenigingsontwikkeling

1. Workshops Clubkader Tafeltennis

We enthousiasmeren verenigingen om actief aan de slag te gaan met de begeleiding van (nieuwe) tafeltennissers. We hebben hiervoor een aantal workshops ontwikkeld gericht op technische kaderleden (trainers, assistent-trainers en begeleiders/coaches), die we graag in willen zetten.

* Tafeltennisbegeleider-1 cursus/workshops
Dit is een cursus waar de deelnemers in 2 dagdelen kennis maken met het begeleiden van jeugd. De cursus is geschikt voor ouders/verzorgers van jeugdleden, oudere jeugdleden en andere vrijwilligers die aan de slag willen met het begeleiden van de jeugd tijdens competitie en/of toernooien. Onderdeel van deze cursus is het spelregelbewijs via Tafeltennismasterz. Hierbij liggen er accenten op spelplezier, pedagogiek en spelregelkennis. De Tafeltennisbegeleider 1 wordt verzorgd door een gecertificeerde trainer.

* Table Stars Workshops
Het Table Stars programma is uitstekend geschikt voor jonge jeugd (vanaf ca 6 jaar). Het richt zich op spelplezier en motorische ontwikkeling. We willen verenigingen tools bieden om dit uit te voeren. In een paar stappen gaan deze kinderen van kennismaking met tafeltennis naar ‘wedstrijdklaar’. Naast het vinden van een betere aansluiting naar de tafeltennissport is het doel van Table Stars ook dat dit lesprogramma bijdraagt aan de motorische en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Naar deze ontwikkeling is in 2018 onderzoek gedaan. Zie https://www.nttb.nl/speel-tafeltennis/jeugd/table-stars

* Diverse doelgroepgerichte workshops voor technische kaderleden worden ontwikkeld
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de doelgroepen heel jonge kinderen, ouderen en para-tafeltennissers. Vanuit het diversiteitsbeleid van de NTTB bieden we deze aan aan NTTB verenigingen zodat ze ook affiniteit krijgen met speciale doelgroepen en ook handvaten om hiermee om te gaan. Hier ligt de focus op spelplezier, motorisch verantwoord bewegen en ook sociale contacten.

Mogelijke voorbeelden:
– Workshop Jeugdtraining voor beginners
– Workshop Training geven aan ouderen
– Workshop Training geven aan meisjes/vrouwen
– Workshop Schuiftafeltennis voor jonge kinderen
– Workshop Training geven aan para-tafeltennisser
– Workshop Training geven aan ouderen

Indien deze service aanvraag toegekend wordt vanuit het Sportakkoord, ontvangt de Tafeltennisbond een financiële bijdrage vanuit het Sportakkoord waardoor wij de betreffende workshop kosteloos kunnen verzorgen.

2. Tafeltennistrainer 2

Tafeltennistrainer 2 (TT-2) is een echte en volwaardige trainersopleiding. De opleiding is gericht op trainers die gaan werken met beginnende jeugd. Enthousiasme en spelenderwijs leren trainen staan centraal in deze opleiding. De cursus bestaat uit 7 dagdelen, enkele opdrachten en een stage bij een gediplomeerde trainer.

Indien deze service aanvraag toegekend wordt ontvangt de Tafeltennisbond een financiële bijdrage van het Sportakkoord waardoor de TT-2 cursisten een restitutie tegemoet kunnen zien van de cursuskosten (hoogte is afhankelijk van enkele voorwaarden en wordt achteraf, na alle cursusbijeenkomsten, bepaald).

3. Werving, Opvang en Behoud (diverse doelgroepen)

Wij begeleiden de vereniging (de kaderleden die met dit thema aan de slag gaan binnen de club) om te werken aan een gezond ledenbestand: werving, opvang en behoud. Met de vereniging gaan we in gesprek om te bekijken op welke doelgroep de vereniging zich wil en kan richten, om vervolgens een plan van aanpak te maken én uit te voeren. In de meeste gevallen zullen we ons richten op een of meerdere van de volgende doelgroepen: jeugd, jongeren, jongvolwassenen, ouderen, meisjes/vrouwen, mensen met een beperking.

De procesbegeleider heeft 5 dagdelen ter beschikking om met het verenigingskader aan de slag te gaan en hen in het proces te begeleiden. Hiermee versterken we het verenigingskader in een gestructureerd traject waarmee de vereniging kennis en knowhow vergaart die zij zelfstandig op de langere termijn kan inzetten.

Een inschatting is dat het totale proces 5-8 maanden in beslag neemt.

 

4. Opstellen en Implementeren Technisch Beleidsplan

Wij begeleiden verenigingen om hun leden een kwalitatief goed sportaanbod te bieden: structuur aanbrengen met aandacht voor technische en pedagogische facetten, aansluitend bij de wensen van de leden/sporters en de mogelijkheden van de vereniging, zodat leden optimaal plezier bewegen aan hun sport, langdurig blijven sporten en zich betrokken en thuis voelen bij hun vereniging. De begeleiding van de club, betrokken trainers en kaderleden, behelst 7 dagdelen en is als volgt opgebouwd:

Stap 1. Intakegesprek en nulmeting: hoe wordt gewerkt op het technische vlak, welke mensen zijn hierbij betrokken, met welke expertise, in hoeverre sluit dit aan bij de behoefte van de leden en bij de visie van het bestuur/de vereniging?

Stap 2. Brainstormsessie met huidige betrokkenen bij de technische kant (trainers, coaches, begeleiders, ouders), ook betrekken van leden, met name jeugdspelers zelf en jongeren.

Stap 3. Het opstellen van een technisch beleidsplan onder leiding van een externe ervaren trainer. Dit plan bevat een stappenplan om tot uitvoering te komen. Hierbij aandacht voor zowel tafeltennistechnische (scholing mogelijk vanuit de NTTB) als pedagogische (clubkadercoach of trainersbegeleiding) facetten. Ook aandacht voor het betrekken van oudere jeugd en jonge senioren en voor borging, voor talentherkenning/topsport en voor breedtesport.

Stap 4. ‘On the job’ begeleiding van de implementatie van het technische beleid door de externe trainer aan de hand van het stappenplan dat in Stap 3 opgesteld is.

Stap 5. Evaluatie en borging, zodat de club zelfstandig verder kan gaan op de ingeslagen weg, met een structureel plan en versterkt kader.

De ervaring leert dat het proces om bovengenoemde stappen te doorlopen ca. 6-12 maanden in beslag neemt.

 

5. Verenigingsontwikkeling

Middels deze ondersteuningsvorm begeleiden wij het bestuur van de vereniging in het proces om tot een algemeen beleidsplan / plan van aanpak te komen, waarbij er veel aandacht is voor het draagvlak van de leden. Zij worden in het proces betrokken. De procesbegeleider heeft 6 dagdelen ter beschikking om de vereniging hierin te begeleiden en doorloopt samen met de vereniging de volgende stappen:

Stap 1. Intakegesprek om de vraag achter de vraag te achterhalen en de veranderkracht van de vereniging in kaart te krijgen.

Stap 2. Met het verenigingsbestuur bepalen van de focus: waar moet de vereniging aan werken om het doel te bereiken (bepalen mogelijke speerpunten)?

Stap 3. Brainstormsessie met de leden: past de gekozen focus, welke ideeën leven hierover bij de leden en hoe creëert het bestuur betrokkenheid en medewerking van de leden en de verschillende groepen binnen de leden (denk hierbij aan jeugdleden en hun ouders, oudere jeugd en jonge senioren, mannen/vrouwen, middelbare leeftijd en ouderen).

Stap 4. Opstellen plan van aanpak en begeleiding uitwerking.

Stap 5. Tussenevaluatie en bijsturing, met aandacht voor borging.

Stap 6. Evaluatie en borging.

De ervaring leert dat het proces om bovengenoemde stappen te doorlopen ca. 6-12 maanden in beslag neemt.